Memorial BoardSarah Jablonski

Sara Bas Reb Avraham

שרה בת ר´ אברהם

26-Aug-1957

29-Av-5717

Cathcart Tombstone